ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІК’Ю ЛІГАЛ” (Код 41258259) в особі Директора – Глуговського Степана Богдановича, (далі – Виконавець) публікує цю публічну оферту про надання послуг.

1.2 Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою: bezpechno.com.ua, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим для виконання для Виконавця та Клієнта.

1.3 Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

1.4 У цій оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 • Акцепт – повне й беззастережне прийняття Клієнтом умов цієї оферти.
 • Клієнт – фізична особа, що уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в цьому договорі.
 • Пропозиція – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг на існуючих умовах.
 • Веб-сайт: сайт, розміщений за адресою: bezpechno.com.ua
 • “Юридична експертиза забудови” – письмовий документ, в якому Виконавець здійснює юридичний аналіз відомостей про здійснення забудови земельної ділянки замовником будівництва. Юридична експертиза забудови містить у собі опис проведеного аналізу та правові висновки про імовірний ступінь ризику інвестування у первинний ринок нерухомості.
 • “Повний супровід угоди” – представництво Виконавцем інтересів Замовника у правовідносинах із замовником будівництва, проведення переговорів та редагування документів по угоді з інвестування у первинний ринок нерухомості.
 • “Консультація” – надання фахових юридичних порад Виконавцем.

1.5 До правовідносин, що виникають між Виконавцем та Клієнтом застосовуються положення Цивільного кодексу України, Закону України “Про захист прав споживачів”, Закону України “Про електронну комерцію”.

II ПРЕДМЕТ ТА ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати юридичні послуги на високому професійному рівні, а клієнт погоджується з умовами надання послуг і оплачує їх вартість через сайт bezpechno.com.ua.
2.2. Повна вартість послуг за цим Договором зазначена на веб-сайті Виконавця: https://bezpechno.com.ua/perevirka/ та залежить від обраного обсягу юридичних послуг.
2.3. У разі не здійснення потенційним Клієнтом оплати повної вартості послуг Договір вважається не укладеним.
2.4. До надання юридичних послуг, Виконавець зобов’язаний залучати виключно фахівців в галузі права – код КП: 2421.2 (юрист) та гарантує високу професійну якість виконання.

ІІІ АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. До здійснення акцепту Оферти Клієнт повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
3.2. Приймання Клієнтом положень цієї Оферти (акцепт) здійснюється шляхом оплати вартості юридичних послуг через веб-сайт.
3.3. Оплата вартості юридичних послуг Клієнтом за реквізитами, наданими Виконавцем або через оператора платіжної системи (www.liqpay.ua), означає повне і беззастережне приймання Клієнтом всіх умов оферти без будь-яких винятків і (або) обмежень, і рівносильно висновку письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

IV ПРАВА СТОРІН

Права Виконавця

 • Визначати особу фахівця в галузі права, який буде безпосередньо займатися наданням юридичних послуг.
 • Вимагати від Клієнта отримання інформації про характер та обсяг необхідних юридичних послуг, сканованих копій необхідних документів, а також виконання інших загальнообов’язкових правил.

Права Клієнта

 • Отримати оплачені ним юридичні послуги;
 • Вимагати від Виконавця дотримання умов даного Договору.

V ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Обов’язки Виконавця

 • Організувати та забезпечити належне надання юридичних послуг, передбачених цим Договором.
 • Надавати Клієнту необхідну інформацію про хід виконання Договору.
 • Не використовувати персональні дані Клієнта для розсилки матеріалів, що не мають відношення до продуктів і послуг Виконавця та не передавати персональні дані третім особам.
 • Забезпечити своєчасність вчинення необхідних юридичних та фактичних дій в межах предмету цього Договору з урахуванням вимог чинного законодавства України.
 • Виконавець не може змінювати ціну для конкретного Клієнта, якщо той вже прийняв умови Договору та здійснив у встановленому цим Договором порядку оплату послуг.

Обов’язки Клієнта

 • Детально ознайомитися з усіма умовами даної Оферти до моменту оплати.
 • Провести оплату за отримання обраних ним на веб-сайті юридичних послуг.
 • Надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про обсяг та предмет обраних на веб-сайті юридичних послуг.
 • Не розповсюджувати інформацію та результати отримані в процесі отримання юридичних послуг від Виконавця

VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність результату надання юридичних послуг очікуванням Клієнта та / або його суб’єктивною оцінкою.
6.2. Поради, висновки та рекомендації, надані Клієнту Виконавцем не можуть розглядатися як гарантії.
6.3. Сукупна відповідальність Виконавця за цим договором, за будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником згідно з цим Договором.
6.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних, за даних умов, обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах, а також технічні неполадки, що сталися без вини Виконавця.

VII ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Клієнт визнає і погоджується з наданням Виконавцеві своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Клієнтом, які отримані Виконавцем в процесі надання юридичних послуг, в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, контактний номер телефону та адресу електронної пошти.
7.2. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України.
7.3. Покупець дає згоду на збір, обробку, зберігання, систематизацію його персональних даних з метою виконання зобов’язань за договором, а також метою спрямування рекламних повідомлень про інші продукти та послуги Виконавця.
7.4. Термін використання наданих персональних даних – дванадцять місяців.

VIII РЕГЛАМЕНТИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. Сторони Договору отримуватимуть та передаватимуть конфіденційну інформацію виключно для виробничих цілей в процесі виконання своїх обов’язків за цим Договором.
8.2. Виконавець повинен вживати всіх можливих розумних заходів, з метою забезпечити режим конфіденційності отриманої інформації, не передавати таку інформацію третім особам та унеможливити доступ третіх осіб до вказаної інформації.
8.3. Сторона повинна негайно повідомляти іншу Сторону про розголошення, втрату чи витік інформації, визначеної у цьому Розділі Договору.

IX ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті за адресою https://bezpechno.com.ua .
9.2. Платіж Клієнта визнається вчиненим в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця
9.3. Клієнт підтверджує, що він цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору.
9.4. Всі претензії, що виникають у зв’язку з договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення.
9.5. Всі суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України
9.6. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань за Договором.
9.7. Сторони домовились, що окремого Акту приймання-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо після семи календарних днів з дня наступного за днем у який Клієнту було надано результат юридичних послуг, Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.
Належним засобом комунікації між Сторонами є адреси електронної пошти та засоби мобільного зв’язку.
9.8. Антикорупційне застереження: при виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів, цінностей, нематеріальних активів чи інших благ та/або неправомірної вигоди прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.
9.9. Договір складено українською і російською мовами.
9.10. Договір заборонено до копіювання та розповсюдження без дозволу Виконавця.

РЕКВІЗИТИ

ТОВ “ІК’Ю ЛІГАЛ

КОД ЄДРПОУ: 40541984
Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 74, офіс 25
р/р UA623515330000026001052222218 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 351533
тел: +380637671146
Не є платником ПДВ. Загальна система оподаткування.

Дата публікації Оферти: 23.05.2019 року.

Останні зміни до Оферти: 10.12.2019 о 10:36 год.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИК’Ю ЛИГАЛ” (Код 41258259) в лице Директора – Глуговского Степана Богдановича (далее – Исполнитель) публикует эту публичную оферту о предоставлении услуг.

1.2 В соответствии со статьей 641 Гражданского Кодекса Украины данный документ, размещенный в сети Интернет по адресу: bezpechno.com.ua, является публичной офертой, и в случае совершения физическим лицом действий, свидетельствующих о ее акцепте, является обязательным для выполнения для Исполнителя и Клиента.
1.3 Оплата Клиентом услуг Исполнителя является полным и безоговорочным акцептом оферты, считается равносильным заключению договора на условиях, изложенных в оферте.

1.4 В этой оферте нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

 • Акцепт – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящей оферты.
 • Клиент – физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор на условиях, содержащихся в этом договоре.
 • Предложение – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу, заключить с ним договор о предоставлении услуг на существующих условиях.
 • Веб-сайт: сайт, размещенный по адресу: bezpechno.com.ua
 • “Юридическая экспертиза застройки” – письменный документ, в котором Исполнитель осуществляет юридический анализ сведений об осуществлении застройки земельного участка заказчиком строительства. Юридическая экспертиза застройки включает в себя описание проведенного анализа и правовые заключения о вероятном степень риска инвестирования в первичный рынок недвижимости.
 • “Полное сопровождение сделки” – представительство Исполнителем интересов Заказчика в правоотношениях с заказчиком строительства, проведения переговоров и редактирование документов по сделке по инвестированию в первичный рынок недвижимости.
 • “Консультация” – предоставление профессиональных юридических советов Исполнителем.

1.5 К правоотношениям, возникающих между Исполнителем и Клиентом применяются положения Гражданского кодекса Украины, Закона Украины “О защите прав потребителей”, Закона Украины “Об электронной коммерции”.

II ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется предоставить юридические услуги на высоком профессиональном уровне, а клиент соглашается с условиями предоставления услуг и оплачивает их стоимость через сайт bezpechno.com.ua.

2.2. Полная стоимость услуг по настоящему Договору указана на сайте Исполнителя: https://bezpechno.com.ua/perevirka/ и зависит от выбранного объема юридических услуг.

2.3. В случае осуществления потенциальным клиентом оплаты полной стоимости услуг Договор считается заключенным.

2.4. К оказанию юридических услуг, Исполнитель обязан привлекать исключительно специалистов в области права – код КП: 2421.2 (юрист) и гарантирует высокое профессиональное качество исполнения.

III АКЦЕПТ ДОГОВОРА

3.1. До осуществления акцепта Оферты Клиент должен быть уверен, что все условия настоящей Оферты ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме.

3.2. Прием Клиентом положений настоящей Оферты (акцепт) осуществляется путем оплаты стоимости юридических услуг через веб-сайт.

3.3. Оплата стоимости юридических услуг Клиентом по реквизитам, предоставленным Исполнителем или через оператора платежной системы (www.liqpay.ua), означает полное и безоговорочное принятие Клиентом всех условий оферты без каких-либо исключений и (или) ограничений, и равносильно заключению письменного договора (п . 2 ст. 642 Гражданского Кодекса Украины).

IV ПРАВА СТОРОН

Права Исполнителя

 • Определять лицо специалиста в области права, который будет непосредственно заниматься предоставлением юридических услуг.
 • Требовать от Клиента получения информации о характере и объеме необходимых юридических услуг, сканированных копий необходимых документов, а также выполнение других общеобязательных правил.

Права Клиента

 • Получить оплаченные им юридические услуги;
 • Требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего Договора.

V ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности Исполнителя

 • Организовать и обеспечить надлежащее предоставление юридических услуг, предусмотренных настоящим Договором.
 • Предоставлять Клиенту необходимую информацию о ходе выполнения Договора.
 • Не использовать персональные данные Клиента для рассылки материалов, не имеющих отношения к продуктам и услугам Исполнителя и не передавать персональные данные третьим лицам.
 • Обеспечить своевременность совершения необходимых юридических и фактических действий в рамках предмета настоящего Договора с учетом требований действующего законодательства Украины.
 • Исполнитель не может менять цену для конкретного Клиента, если тот уже принял условия Договора и совершил в установленном настоящим Договором порядке оплату услуг.

Обязанности Клиента

 • Подробно ознакомиться со всеми условиями данной Оферты до момента оплаты.
 • Произвести оплату за получение выбранных им на сайте юридических услуг.
 • Оказать необходимую верную, точную и полную информацию об объеме и предмет избранных на сайте юридических услуг.
 • Не разглашать информацию и результаты полученные в процессе получения юридических услуг от Исполнителя.

VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие результата предоставления юридических услуг ожиданиям Клиента и / или его субъективной оценкой.

6.2. Советы, выводы и рекомендации, предоставленные Клиенту Исполнителем не могут рассматриваться как гарантии.

6.3. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору, по любому иску или претензии ограничивается суммой платежа, уплаченного Заказчиком по настоящему Договору.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях, обстоятельствах. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, военные действия, забастовки, действия и решения государственных органов власти, сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, а также технические неполадки, которые произошли без вины Исполнителя.

VII ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Клиент признает и соглашается с предоставлением Исполнителю своих персональных данных, а так же персональных данных третьих лиц, указанных Клиентом, полученные Исполнителем в процессе предоставления юридических услуг, в том числе, но не исключительно: фамилия, имя, контактный номер телефона и адрес электронной почты.

7.2. Обработка персональных данных Покупателя осуществляется в соответствии с законодательством Украины.

7.3. Покупатель дает согласие на сбор, обработку, хранение, систематизацию его персональных данных в целях выполнения обязательств по договору, а также целью направления рекламных сообщений о других продуктах и услугах Исполнителя.

7.4. Срок использования предоставленных персональных данных – двенадцать месяцев.

VIII РЕГЛАМЕНТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Стороны Договора получают и передают конфиденциальную информацию исключительно для производственных целей в процессе выполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

8.2. Исполнитель должен принимать все разумные меры с целью обеспечить режим конфиденциальности полученной информации, не передавать такую информацию третьим лицам и исключить доступ третьих лиц к указанной информации.

8.3. Сторона должна немедленно уведомить другую Сторону о разглашении, утрату или утечке информации, определенной в настоящем разделе Договора.

IX ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте по адресу  https://bezpechno.com.ua.

9.2. Платеж Клиента признается совершенным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

9.3. Клиент подтверждает, что он целиком и полностью ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договора.

9.4. Все претензии, возникающие в связи с договором, заключенным на условиях настоящей Оферты, должны быть заявлены в письменном виде в течение десяти дней с даты их возникновения.

9.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае если споры не урегулированы путем переговоров, они решаются в соответствии с действующим законодательством Украины

9.6. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

9.7. Стороны договорились, что отдельного Акта приема-передачи в подтверждение оказания услуг по настоящему Договору не требуется. Услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащим образом, если после семи календарных дней со дня, следующего за днем в который Клиенту был предоставлен результат юридических услуг, Исполнителем не было получено письменной мотивированной претензии по качеству оказания услуг.

Надлежащим средством коммуникации между Сторонами есть адреса электронной почты и средства мобильной связи.

9.8. Антикоррупционное предостережение: при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, ценностей, нематериальных активов или иных благ и / или неправомерной выгоды прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.9. Договор составлен на русском и украинском языках.

9.10. Договор запрещено к копированию и распространению без разрешения Исполнителя.

РЕКВИЗИТЫ

ООО “ИК’Ю ЛИГАЛ”
КОД ОКПО: 40541984
Адрес: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, офис 25
р/с UA623515330000026001052222218 в АО КБ «ПриватБанк», МФО 351533
тел: +380637671146
Не является плательщиком НДС. Общая система налогообложения.

Дата публикации Оферты: 23.05.2019 года.

Последние изменения в Оферты: 10.12.2019 в 10:36 ч.